wtorek, 17 sierpnia 2010

57 dni w pigułce

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie ze swoich działań, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, tj. od 22 czerwca do 17 sierpnia 2010 r. W tym okresie burmistrz wydała 53 zarządzenia w sprawach dotyczących m.in.: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zmiany planu wydatków budżetu naszej gminy na rok bieżący, powołania komisji przetargowej i konkursowej, zbycia mienia będącego własnością naszej gminy, powołania komisji do odbioru inwestycji.

Przetargi rozstrzygnięte

Termorenowacja elewacji zewnętrznych Biblioteki Miejskiej w Górze.

Etap II- elewacja wschodnia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrz Ireny Krzyszkiewicz dokończona zostanie termorenowacja tego obiektu. Wcześniej obiekt doczekał się po wielu latach oczekiwań nowej stolarki okiennej od strony zachodniej, północnej i południowej. Obecnie trwają prace nad elewacją wschodnią. Na dzisiaj ukończono tam wymianę stolarki okiennej. Trzeba przyznać, iż zarówno pracownikom, jak też czytelnikom znacznie poprawił się komfort pracy w tej instytucji. Ongiś zimno tam było jak w przysłowiowej „psiarni”. Nieszczelnymi oknami od lata lały się potoki wody a wiatr dmuchał z każdego kierunku. Teraz to już przeszłość.

Otwarcie ofert: 05.07.2010 r. Wartość zamówienia: 84. 479,64 zł netto.

Złożono 3 oferty : cena najniższa 47.551,11 złotych cena najwyższa: 60.231,40 złotych

Jako najkorzystniejsza w postępowaniu wskazana została oferta złożona przez Zakład Remontowo- budowlany Czesław Tarońt, Czernina Dolna 12, 56-200 Góra z ceną 47.551,11 zł., ocena 100 pkt.

W postępowaniu złożono też następujące oferty:

1. Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz, ul. Kosynierów 4, 56 – 200 Góra, z ceną 60.231,40 zł, ocena oferty: 78,95 pkt.,

2. Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe, ul. Święciechowska 21A, 64-100 Leszno, z ceną: 56.902,24 zł, ocena oferty: 83,57 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców, nie odrzucono ofert.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 14.07.2010 r.

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa parkingu przy ulicy 11-go Listopada w m. Góra" wchodzącego w zakres projektu pn:. ,,Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II".

Otwarcie ofert: 01.07.2010 r.

Wartość zamówienia: 3.000,00 zł netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 3.660,00 zł brutto. Złożono 2 oferty : cena najniższa 854,00 zł, cena najwyższa: 2379,00 zł.

Jako najkorzystniejsza w postępowaniu wskazana została oferta złożona przez Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, ul. Wolsztyńska 19a/6 67 – 400 Wschowa z ceną 854,00 zł, ocena 100 pkt.

W postępowaniu złożono ponadto ofertę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROGRESS”, ul. Rejtana 35/4, 64-100 Leszno z ceną 2379,00 zł, ocena oferty: 35,90 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców, nie odrzucono ofert.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 12.07.2010 r.

3. Góra: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n:. ,, Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem socjalnym w ramach projektu: „Moje boisko ORLIK 2012” w Czerninie".

Gmina Góra przystąpiła do realizacji bardzo oczekiwanego przez dzieci i młodzież w Czerninie boiska. Otwarcie ofert nastąpiło 15.07.2010 r.

Wartość zamówienia: 980.612,14 zł netto + 50% zamówień uzupełniających. Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 970.000,00 zł brutto.

Złożono 6 ofert: cena najniższa: 96.360,00zł cena najwyższa: 1.364.317,14 zł.

Jako najkorzystniejsza w postępowaniu wskazana została oferta nr 1, złożona przez: Budownictwo Ogólne i Przemysłowe, Ryszard Król, ul. Witosa 1, 55-120 Oborniki Śl. z ceną 1 091 819,02 złotych, ocena oferty 100 pkt.

W postępowaniu złożono jeszcze 5 ofert:

1. EST Sp. z o.o., ul. Irysowa 31, 51-117 Wrocław z ceną 961 360,00 złotych, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jako ofertę zawierającą rażąco niską cenę.

2. ORIS- SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa z ceną 1 299 665,84 złotych, ocena oferty 84,00 pkt.

3. ASTERS S.A. , UL. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin z ceną 1 364 317,14 złotych, ocena oferty 80,00 pkt.

4. Konsorcjum firm: SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 A, 53-129 Wrocław Saltex Oy, Sahatie 1, 62-900 Alajarvi, Finlandia z ceną 1 345 156,86 złotych, ocena oferty 81,17 pkt.,

5. FI Marzena Surmińska, ul. Kolista 10 B, 54-152 Wrocław, ZPE MaEstro Marian Masiewicz , ul. Broniewskiego 34/10, 58-309 Wałbrzych z ceną 1 237 116,56 złotych, ocena oferty 88,25 pkt.

W postępowaniu nie wyklucza się Wykonawców i odrzucono 1 ofertę.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana w dniu 04.08.2010 r.

4. Góra: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Lokalny Program Rewitalizacji: „Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Górze ul. Żeromskiego”.

Otwarcie ofert: 23.07.2010 r.

Wartość zamówienia 3.274.683,43 zł netto + 50% zamówień uzupełniających.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 3.995.113,79 zł brutto.

Złożono 4 oferty: cena najniższa: 3.501.762,27 zł cena najwyższa: 5.010.673,91zł.

Jako najkorzystniejsza w postępowaniu wskazana została oferta złożona przez Budownictwo Ogólne i Przemysłowe Ryszard Król, ul. Witosa 1, 55-120 Oborniki Śl. z ceną 3.501.762,27 złotych, ocena oferty 100 pkt.

W postępowaniu złożono ponadto oferty:

1. Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz, ul. Kosynierów 4, 56-200 Góra z ceną 5.010.673,91 zł, ocena: 69,89 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Spółka z.o.o., ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno z ceną 3.596.720,37, ocena 97,36 pkt.

3. BUDONIS Sp. zo.o. Spółka jawna, ul. Towarowa 9, 63-600 Kępno z ceną 4.375.757,86 zł, ocena 80,03 pkt.

W postępowaniu nie wyklucza się Wykonawców i nie odrzuca się ofert.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana w dniu 12.08.2010 r.

5. Czernina: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa małego placu zabaw o pow. do 240 m kwadratowych w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła”.

Otwarcie ofert: 19.07.2010 r. Wartość zamówienia: 72.056,56 zł netto ( w tym 50% zamówień uzupełniających).

Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę, złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ISKRA-SPORT Piotr Iskra, Ligota 28c/1,, 56-200 Góra, z ceną 87.900,00 złotych. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Oferta uzyskała zatem najwyższą ocenę równą 100 pkt.

W postępowaniu nie wyklucza się Wykonawców i nie odrzuca ofert.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą ostała podpisana 30.07.2010 r.

6. Góra: ,,Opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra”.

Otwarcie ofert: 19.07.2010 r. Wartość zamówienia 28.980,00 zł netto.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 23.000,00 zł brutto.

Złożono 3 oferty: cena najniższa: 19.520,00 zł cena najwyższa: 78.446,00 zł.

Jako najkorzystniejsza w postępowaniu wskazana została oferta złożona przez APU Tomasz Rodkiewicz, ul. Abramowskiego 68 51-663 Wrocław z ceną 19.520,00 złotych, ocena 100 pkt. Jest to oferta z najniższą ceną. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Na podstawie art. 24 ust.2. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) wykluczono:

- wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 GEOPLAN S.C. Paweł Czuczwara, Adrian Luszka

ul. Strzegomska 42-j/14 53-611 Wrocław z ceną 31.720,00 zł. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu usług, potwierdzającego spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie uzupełnił powyższego. Komisja może domniemać, iż Wykonawca nie uczynił tego ze względu na cenę złożonej oferty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

- Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 BDK -INPLUS Sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25E/215

10-686 Olsztyn z ceną 78.446,00 zł. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu usług, potwierdzającego spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie uzupełnił powyższego. Komisja może domniemać, iż Wykonawca nie uczynił tego ze względu na cenę złożonej oferty, która była najdroższa wśród złożonych w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp: „ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

W postępowaniu złożono ponadto oferty:

1.Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c. ul. Św. Mikołaja 16/17, 50-128 Wrocław z ceną: 25.620,00 zł, ocena: 76,19 pkt.

2. Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis Jerzy Domagalski ul. Południowa 35 62-081 Przeźmierowo k/Poznania z ceną 38.430,00 zł, ocena: 50,79 pkt.

Podsumowując: w postępowaniu wykluczono 2 wykonawców, odrzucono 2 oferty.

Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana w dniu 09.08.2010 r.

7. Góra: ,,Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla zadania pn.: „Budowa mieszkań socjalnych w m. Góra”. Otwarcie ofert: 20.07.2010 r.

Wartość zamówienia: 20.492 zł netto.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 25.000,00 zł brutto.


Dla części I branża budowlana:

Wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez Jan Jacek Werner Werner-Enterprise, ul. Kiepury 35/4 64-100 Leszno z ceną 8.052,00 złotych, ocena 100 pkt. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych i nieodrzuconych w postępowaniu. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Odrzucono ofertę nr 2 na podstawie art. 89 ust.1. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „INWESTOR” Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Stawna 4 f z ceną 23.180,00 zł. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wskazuje, iż oferty składa się osobno dla każdej z części zamówienia, na które podzielono postępowanie. Uzasadnienie odrzucenie oferty: Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części zamówienia na jednym formularzu ofertowym nie wyszczególniając cen za odrębne branże, podając jedną cenę. Zamawiający w tej sytuacji nie ma możliwości oceny oferty, gdyż jedynym kryterium była cena oferty, a każda oferta powinna być oceniana odrębnie na podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny właściwych dla danej części. W tej sytuacji nie można stwierdzić której części zamówienia dotyczy cena podana przez Wykonawcę lub jaka jej część, ponadto Wykonawca posiada informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu.

Podkreślenia ponadto wymaga fakt, iż zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 jest zaiste dyspozycją, a nie legitymacją dla Zamawiającego oraz mając na uwadze warunek określony w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oferta nr 2 nie została dopuszczona do etapu oceny ofert.

W tej części postępowania złożono oferty:

1. INTELBUD-FIRMA BUDOWLANA Agata Jaroszczuk, ul. Plac Majora Henr. Sucharskiego 9, 64-115 Święciechowa z ceną 16.945,80 zł, ocena: 47,52 pkt,

2. Agencję Budowlaną KALDO Paweł Jędraś, 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 z ceną 19.520,00 zł, ocena: 41,25 pkt,

3. Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Piotr Dokładański, ul. Starogórska 18a/3 56-200 Góra z ceną 18.300,00 zł, ocena: 44,00 pkt,

4. Kancelaria Rachunkowo Prawna Biuro Usług Budowlanych REMBURS II Wiesław Pluta 56-200 Góra, ul. Przylesie nr 2 z ceną 8.500,00 zł, ocena: 94,73 pkt.

W tej części postępowania nie wyklucza się Wykonawców, odrzuca się 1 ofertę.

Termin podpisania umowy wyznacza się na 12.08.2010 r.

Dla części II branża sanitarna:

Wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Kancelarię Rachunkowo Prawną Biuro Usług Budowlanych REMBURS II Wiesław Pluta 56-200 Góra, ul. Przylesie nr 2 z ceną 3.000,00 zł, ocena: 100 pkt, Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert z złożonych w tej części postępowania i nieodrzuconych. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 - INTELBUD-FIRMA BUDOWLANA Agata Jaroszczuk, ul. Plac Majora H. Sucharskiego 9, 64-115 Święciechowa z ceną 7.185,80 zł, na podst. art. 24 ust.2. pkt 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 23 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienie we wskazanym terminie wykazu osób w zakresie budzącym wątpliwości tj. umożliwiającym weryfikację posiadania wymaganych uprawnień przez wskazanego przez Wykonawcę inspektora nadzoru, czego Wykonawca nie uczynił. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp:,,ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Odrzucono ofertę nr 6 na podstawie art. 89 ust.1. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „INWESTOR” Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Stawna 4 f z ceną 23.180,00 zł. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wskazuje, iż oferty składa się osobno dla każdej z części zamówienia, na które podzielono postępowanie. Uzasadnienie odrzucenie oferty: Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części zamówienia na jednym formularzu ofertowym nie wyszczególniając cen za odrębne branże, podając jedną cenę. Zamawiający w tej sytuacji nie ma możliwości oceny oferty, gdyż jedynym kryterium była cena oferty, a każda oferta powinna być oceniana odrębnie na podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny właściwych dla danej części. W tej sytuacji nie można stwierdzić której części zamówienia dotyczy cena podana przez Wykonawcę lub jaka jej część, ponadto Wykonawca posiada informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu.

Podkreślenia ponadto wymaga fakt, iż zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 jest zaiste dyspozycją, a nie legitymacją dla Zamawiającego oraz mając na uwadze warunek określony w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oferta nr 2 nie została dopuszczona do etapu oceny ofert.

W tej części postępowania złożono 6 ofert:

1. „IZEX” Zakład Usługowy Projektowo-Budowlany ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-200 Legnica z ceną 5.843,80 zł, ocena: 51,34 pkt,

2. jw.,

3. jw.,

4. JACHPROJEKT” Janusz Tumiłowicz, Os. K. Wielkiego 6a/10, 56-200 Góra z ceną 9.760,00 zł, ocena : 30,74 pkt.

5. Agencję Budowlaną KALDO Paweł Jędraś, 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 z ceną 9.760,00 zł, ocena: 30,74 pkt,

6. jw.

W tej części postępowania wyklucza się 1 Wykonawcę, odrzuca się 2 oferty.

Termin podpisania umowy wyznacza się na 12.08.2010 r.

Dla części III branża elektryczna:

Wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez Agencję Budowlaną KALDO Paweł Jędras, 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 z ceną 6.100,00 zł. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu i nieodrzuconych. Uzyskała ona najwyższą ocenę w tej części równą 100 pkt. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Odrzucono ofertę nr 3 na podstawie art. 89 ust.1. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759), złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „INWESTOR” Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Stawna 4 f z ceną 23.180,00 zł. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wskazuje, iż oferty składa się osobno dla każdej z części zamówienia, na które podzielono postępowanie. Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty: Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części zamówienia na jednym formularzu ofertowym nie wyszczególniając cen za odrębne branże, podając jedną cenę. Zamawiający w tej sytuacji nie ma możliwości oceny oferty, gdyż jedynym kryterium była cena oferty, a każda oferta powinna być oceniana odrębnie na podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny właściwych dla danej części. W tej sytuacji nie można stwierdzić której części zamówienia dotyczy cena podana przez Wykonawcę lub jaka jej część, ponadto Wykonawca posiada informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu. Podkreślenia ponadto wymaga fakt, iż zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 jest zaiste dyspozycją, a nie legitymacją dla Zamawiającego oraz mając na uwadze warunek określony w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oferta nr 2 nie została dopuszczona do etapu oceny ofert.

W tej części postępowania złożono 3 oferty:

1. INTELBUD-FIRMA BUDOWLANA Agata Jaroszczuk, Plac Majora H. Sucharskiego 9, 64-115 Święciechowa z ceną 7.185,80 zł, ocena: 84,89 pkt.

2. jw.

3. jw.

W tej części postępowania nie wyklucza się Wykonawców, odrzuca się 1 ofertę.

Termin podpisania umowy wyznacza się na 12.08.2010 r.

Ogłoszenia aktualne lub postępowania w trakcie badania ofert

1. Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:. ,,Modernizacja świetlicy w m. Rogów Górowski”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 30.07.2010 r.

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zadania: 43.352,62 zł brutto +50% zamówień uzupełniających

2. Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. ,,Budowa chodnika ul. Mickiewicza”. Etap I. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 02.08.2010 r.

3. Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n:. "Likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-20 kV rejon ul. Starogórska - Leśna w m. Góra". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.08.2010 r.

4. Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n.: „Iluminacja zabytkowego kościoła p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze”. Rewitalizacja etap I. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 09.08.2010 r.

5. W dniu 02.08.2010r. ogłoszono zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: ,,Remont płyty trybun na stadionie sportowym w m. Góra”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.08.2010 r.

6. W dniu 06.08.2010r. ogłoszono zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. wykonanie usług i robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj,, dla inwestycji pn.: ,,Poprawa jakości w ciągu komunikacji pieszo-jezdnej przy ul. 11-go Listopada - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 11-go Listopada". Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.08.2010 r.

7. W dniu 11.08.2010r. ogłoszono zamówienie na wykonanie usług i robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o sporządzony program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: ,,Poprawa jakości komunikacji w obrębie ul. Piastów w m. Góra. Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Piastów w m. Góra". Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.08.2010 r.

Sprzedaż mienia komunalnego

W okresie międzysesyjnym tj. od 15 czerwca 2010r. do 11 sierpnia 2010r. sprzedano 7 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowych najemców - na łączną kwotę 34512,02 zł.

Inne ważne sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawarł umowy na:

1. Zawarto umowę z firmą „UTAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie na „Modernizację systemu informacji wizualnej w m. Góra” na kwotę 76.234,14 zł.

2. Zawarto umowę z firmą „WAMET” Sp. j. z Rydzyny na zakup 4 szt. wiat przystankowych (2 szt. do Radosławia, 1 szt. do Osetna Małego i 1 szt. do Łagiszyna). Wartość zakupionych wiat wynosi 15.900,00 zł brutto.

W wyniku uzyskanej oszczędności zlecono również zakup wiaty do Strumyka – na kwotę 3 490,00 zł.

Inne miłe sprawy

Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na istniejących i nowych placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Góra. Całkowity koszt urządzeń zabawowych to 27.986,80 zł. /brutto/, gdzie 9 955,20 zł. wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozstrzygnięto konkurs na: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu parku przy ul. Sportowej i ul. Mickiewicza w Górze”. I miejsce zdobył Łukasz Woźniak z Góry i otrzymał komputer przenośny- laptop.

Zakończono: „Remont nawierzchni drogi w m. Ślubów” realizowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z Wińska. Wartość inwestycji 500.442,90 zł, a wartość dofinansowania 250.221,45 zł

Trwające postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Góra na działce o nr ew. 100/9, obręb Góra,

2. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 997/3, 992/2, obręb Witoszyce;

3. Budowa budynku inwentarsko – magazynowego, baterii silosów zbożowych oraz silosu paszowego” na działkach nr ew. 106/3, 106/2 w obrębie Borszyn Wielki.

4. Budowa biogazownii na działce o numerze ewidencyjnym działki 106/19, obręb Góra.

Zawieszono postępowania - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obejścia m. Osetno” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra”;

- wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Parku Wiatrowego Wielkopolska 2 – Góra” składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr 157/6, obręb Rogów Górowski

- wydano 11 decyzji zezwalających na wycięcie drzew oraz 3 decyzje dla DZDiK we Wrocławiu zmieniające termin usunięcia drzew.

Prace interwencyjne

- dokonano wymiany piasku w piaskownicach na terenie miasta Góra,

- dokonano przycięcia krzewów na wysepkach na terenie miasta Góra,

- wykoszono teren cmentarza w Goli Górowskiej, działki gminne w Brzeżanach, na bieżąco koszone i porządkowane są grunty stanowiące własność gminy w Górze,

- uporządkowano (odchwaszczono) chodnik biegnący z Góry w kierunku Starej Góry oraz na bieżąco odchwaszczane są wszystkie chodniki w obrębie miasta oraz wycinane odrosty z drzew przydrożnych,

- uporządkowano skwer przy ul. Staromiejskiej (przy schodach do Netto).

Straż Miejska

Straż Miejska w okresie międzysesyjnym wykonując swoje obowiązki 12 razy pouczyła ludzi naruszających bezpieczeństwo i porządek w komunikacji, nałożyła 5 mandatów na łączna kwotę 500 zł.

Strażnicy miejscy 40 razy wykonali konwoje na rzecz UMiG, podjęli 16 interwencji publicznych.

Wydział Finansów informuje, iż do dnia 31.07.2010r. dochody z tytułu zapłaconych mandatów karnych wynoszą 450.399,05 zł.

Straż Miejska w Górze od dnia 01.01.2010r. do 11.08.2010r. wystawiła 28 mandatów karnych na kwotę – 3.800,00 zł.

Fotoradar

Wystawiono 758 mandatów na kwotę 163.400 zł. Na 11 sierpnia prowadzonych jest 3019 spraw związanych z nieuiszczonymi zapłatami za mandaty za rok 2009. Za rok bieżący spraw takich jest 3561.

Parkometry

Ogólna kwota uzyskana z parkomatów do dnia 11.08.10r. wynosi 64.675,00 zł. Ogólna kwota nałożonych kar przez Straż Miejską w Górze od dnia 01.01.2010r. do dnia 11.08.2010r. wynosi 521.823,66 zł.

Brak komentarzy: