piątek, 30 kwietnia 2010

Most w ekspresowym tempie?

Most w Ciechanowie staję się faktem, i to materialnym. Prace trwają. Poniżej maja Państwo kilka zdjęć z placu budowy. Wykonawca jest na etapie prac fundamentowych, jak to określił fachowiec z branży „niech się mury pną do góry”.
23 kwietnia wbijane były testowe pale wykonane z prefabrykatów żelbetowych, które mają posłużyć do wykonania praktycznych próbnych obciążeń. Idzie o to, by sprawdzić, czy wykonane obliczenia teoretyczne pokrywają się z rzeczywistością.
Rozpoczęto również prace związane z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi typu „Larsen” (tak, drogi Panie K. B., to nie jest pomyłka!). Ścianki to blachy, które są umieszczane w miejscach, gdzie będzie wykonana pierwsza przypora typu przyczółek oraz podpory pośrednie.
Plac budowy jest w pełni zorganizowany wraz z drogami dojazdowymi, by bez problemów można było dowozić gotowe elementy konstrukcyjne i materiały budowlane.
Dla zaspokojenia Państwa ciekawości dodam, że most jest budowany w odległości ok. 400 m na prawo od drogi z Góry. By było jeszcze ciekawiej powiem, że „górowski prom”, który widzą Państwo na zdjęciu jest odmienny od promu radoszyckiego. Nasz ciągniony jest przez linę napowietrzną a ten „obcy” przez linę biegnącą po dnie Odry.
Z napływających informacji wynika, że wykonawca ma ambicję ukończyć budowę mostu nie w ciągu 18 miesięcy, ale 15. Pięknie, nieprawdaż?


środa, 28 kwietnia 2010

Ściąga ze sprawozdania

Swoje sprawozdanie z działalności burmistrz Irena Krzyszkiewicz rozpoczęła podczas wczorajszej sesji o godz. 10,08 a zakończyła o 10,53. Mówiła więc przez 45 minut. Dlaczego o tym piszę? Aby się usprawiedliwić, że post taki długi. A i to nie wszystko napisałem!

W okresie od 6 marca do 27 kwietnia burmistrz Góry podejmowała decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej W okresie tym wydano 75 zarządzeń w sprawach. Większość z nich dotyczyła ogłoszeń przetargów, ale znaleźć wśród nich można rozporządzenie dotyczące zbycia mienia gminnego, powołania komisji przetargowych,
W okresie sprawozdawczym burmistrz wyraziła zgodę na udzielenie następujących zamówień publicznych w formie przetargu:

Postępowania, wszczęte poprzez publikację właściwego ogłoszenia na stronie internetowej

1. Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: „Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park ul. Podwale w Górze wchodzącego w zakres projektu pn: ,,Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I „
Otwarcie ofert: 24.03.2010 r.
Wartość szacunkowa zamówienia: 16400,00 zł netto,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie:
a) branża budowlana: 10000,00 zł brutto,
b) branża sanitarna: 5000,00 zł brutto,
c) branża elektryczna: 5000,00 zł brutto.
W zakresie części a (branża budowlana):
Złożono 5 ofert: cena najniższa : 7320,00 zł; cena najwyższa: 21.960,00 zł
Jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych Jan Religa, ul. Lipowa 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa z ceną 7 320,00 złotych.
Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Uzyskała ona najwyższą ocenę w tej części równą 100 pkt. Cena stanowiła jedyne kryterium ofert.
- wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ,, PROGRESS,, ul. Rejtana 35/4, 64-100 Leszno z ceną 21 960,00 złotych, gdyż nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia we wskazanym terminie wykazu osób w zakresie budzącym wątpliwości, tj. umożliwiającym weryfikację 2 letniego doświadczenia na budowie przy zabytkach nieruchomych, czego Wykonawca nie uczynił. Nadmienić należy, iż Zamawiający wcześniej dał możliwość złożenia wyjaśnień, czego również Wykonawca nie uczynił. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp: ,,ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą".
W tej części postępowania złożono 5 ofert:
- oferta nr 1, złożona przez Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak, ul. Bema 11, 64-100 Leszno z ceną 9760,00 złotych, ocena oferty 75,00 pkt.
- oferta nr 2, złożona przez Frili Project Management sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2a, 64-100 Leszno z ceną 9516,00 złotych, ocena oferty 76,93.
- oferta nr 3, złożona przez Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane - Piotr Dokładański, ul. Starogórska 18A/3, 56-200 Góra z ceną 10. 248,00 złotych, ocena oferty 10 248,00 złotych, ocena 71,43.
- oferta nr 4, jw.
- oferta nr 5, jw.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 16.04.2010 r.

W zakresie części b ( branża sanitarna):
Złożono 3 oferty: cena najniższa: 3891,80 zł cena najwyższa: 7137,00 zł
Jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez ,, IZEX,, Zakład Usługowy Projektowo- Budowlany, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-220 Legnica z ceną 3891,80 złotych. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Uzyskała ona najwyższą ocenę w tej części równą 100 pkt. Cena stanowiła jedyne kryterium ofert.
Na tę część postępowania złożono 3 oferty .
- oferta nr 1, złożona przez Zakład Usług Inwestycyjno- Projektowych Stanisław Kłosiński, ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno z ceną 4697,00 złotych, ocena oferty 82,86.
- oferta nr 2, jw.
- oferta nr 3, złożona przez Frili Project Management sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2a, 64-100 Leszno z ceną 7137,00 złotych, ocena 54,53.
W tej części zamówienia nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 16.04.2010 r.

W zakresie części 3 ( branża elektryczna):
Złożono 3 oferty: cena najniższa 2196,00 zł cena najwyższa: 7137,00 zł
Jako najkorzystniejszą ofertę dodatkową , złożoną przez Electro – Inwest - Stanisław Sowiński, ul. Reymonta 5, 56-200 Góra z ceną 2196,00 złotych. Oferta z taką ceną została złożona w obliczu wezwania w okolicznościach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Pzp ( oferty 1 i 3 złożono z ceną 2440,00 złotych). Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Uzyskała ona najwyższą ocenę w tej części równą 100 pkt. Cena stanowiła jedyne kryterium ofert.
W tej części postępowania złożono 3 oferty:
- oferta nr 1, jw.
- oferta nr 2 , złożona przez Frili Project Management sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2a, 64-100 Leszno z ceną 7137,00 złotych, ocena 30,77.
- oferta nr 3, złożona przez Zakład Projektowania, Kosztorysowania i Nadzorowania Instalacji Elektrycznych, ul. Ostroroga 48/2, 64-100 LESZNO z ceną 2440,00 złotych, ocena oferty 90 pkt. Po wezwaniu w trybie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp do złożenia oferty dodatkowej Wykonawca podtrzymał cenę pierwotną.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 16.04.2010 r.
W tej części postępowania nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert.

W trakcie badania znajdują się następujące oferty:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Modernizacja oświetlenia w m. Góra", wchodzącego w zakres projektu p.n. „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II”
Otwarcie ofert: 15.04.2010 r.
Wartość szacunkowa zamówienia: 20.000,00 zł netto,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 25000,00 zł brutto,
Złożono 3 oferty: cena najniższa: 9688,00 zł; cena najwyższa: 15250,00 zł
- oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „KRASOŃ” Józef Krasoń, ul. Andromedy 4/18, 44-117 Gliwice z ceną 12553,80 zł;
- oferta nr 2, złożona przez Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział Leszno, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno z ceną 9688,00 zł;
- oferta nr 3, złożona przez Electro - Inwest Stanisław Sowiński, ul. Reymonta 5, 56-200 Góra z ceną 15250,00 zł.
Postępowanie w trakcie badania ofert.

Postępowania wszczęte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,, Zagospodarowanie strefy wypoczynku – park ul. Podwale w Górze,, wchodzącej w zakres projektu p.n: „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I”
Otwarcie ofert: 16.02.2010 r.
Wartość zamówienia: 634.750,00 zł.,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 774.395,00 zł brutto,
Złożono 5 ofert: cena najniższa 596.195,80 złotych; cena najwyższa 982 305,66 złotych
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę nr 2, złożoną przez ,, KAMAR,, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe Krzysztof Marach, ul. Wiejska 23, Przybyszewo, 64-100 Leszno z ceną 596 195,80 złotych, ocena oferty 100 pkt.
Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w postępowaniu. Uzyskała zatem najwyższą ocenę.
W postępowaniu złożono 5 ofert:
- oferta nr 1, złożona przez ANTI S.A., ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka z ceną 889.533, 23 złotych, ocena 67,02 pkt.
- oferta nr 2, jw.
- oferta nr 3, złożona przez ,, PRO- INFRA,, Paweł Jakubowski, ul. Działkowa 9, Jaczów, 67-200 Głogów z ceną 795.298,68 złotych, cena oferty 61,44 pkt.
- oferta nr 4, złożona przez Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard Wielebski, ul. Dąbrowskiego 3 b, 64-100 Leszno, cena oferty 895.297,00 złotych, ocena 66,59 pkt.
- oferta nr 5, złożona przez Firmę GUTKOWSKI - Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno z ceną 982.305,66 złotych, ocena oferty 60,69 pkt.
W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana w dniu 15.03.2010r.

„Budowa Skate Parku w Górze" - etap II dostawa i montaż urządzeń”

Otwarcie ofert: 01.03.2010 r.
Wartość zamówienia: 79551,03 zł netto,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 97.052,26 zł brutto,
Z łożono 1 ofertę. Cena oferty: 86.986,00 złotych.
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu wskazano ofertę nr 1, złożoną przez TECHRAMPS, - Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków z ceną 86.986,00 złotych. Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu, ocena oferty 100 pkt ( cena- 100 % ).
W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana w dniu 16.03.2010 r.

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2010”

Otwarcie ofert: 15.03.2010 r.
Wartość zamówienia: 325959,38 zł + 50% zamówień uzupełniających
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 370.000,00 zł
Złożono 2 oferty: cena najniższa: 390.780,64; cena najwyższa: 391 187,51
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu wskazano ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe,, DROGTRANZ,, Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra z ceną 390 780,64 złotych. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w postępowaniu. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
W postępowaniu złożono 2 oferty:
- oferta nr 1, jw.,
- oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne ,,DROGOMEL,, Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra z ceną 391.187,51 złotych. Ocena oferty 99,89 pkt.
W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Przed otwarciem ofert Zamawiający wyczytał kwotę 370.000,00 złotych.
W postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert.

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2010”
Otwarcie ofert: 08.04.2010 r.
Wartość zamówienia: 325.959,38 zł + 50% zamówień uzupełniających
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 370.000,00 zł
Złożono 3 oferty: cena najniższa: 368.306,41; cena najwyższa: 369.660,00
Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2, złożoną przez PPHU - Marcin Twardy, ul. Rzemieślnicza 16,63-900 Rawicz - Sierakowo z ceną 368 306,41 złotych, ocena oferty 100 pkt.
Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Uzyskała najwyższą ocenę.
W postępowaniu złożono 3 oferty:
- oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” - Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8 56-200 Góra z ceną 369 257,40 złotych, ocena oferty 99,74 pkt.
- oferta nr 2, jw.
- oferta nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas-K. Głuszko Spółka jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra z ceną 369.660,00 złotych, ocena oferty 99,63 pkt.
W postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert. Umowa ze wskazanym wykonawcą została podpisana 19.04.2010 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia w m. Góra” wchodzącego w zakres projektu p.n. „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II”

Otwarcie ofert: 15.03.2010 r.
Wartość zamówienia: 1.183.709,30 zł netto,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 1427045,35 zł brutto,

Złożono 4 oferty: cena najniższa: 956.671,50 złotych; cena najwyższa: 1.172.645,26 złotych
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę nr 3 , złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM,, s.c., ul. 3 Maja 36 b, 28-400 Pińczów z ceną 956.671,50 zł., ocena oferty 100 pkt. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w postępowaniu.
W postępowaniu złożono 4 oferty:
- oferta nr 1, złożona przez PU-P-H Elektryczne i Ogólnobudowlane Mieczysław Ratuszniak, ul. Podwale 15, 56-200 Góra z ceną 1.172.645,26 złotych, ocena oferty 81,59 pkt.,
- oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego ,, HAWE,, Sp. z o. o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica z ceną 1.017.083,85 złotych, ocena oferty 94,06 pkt ,
- oferta nr 3, jw.
- oferta nr 4, złożona przez Konsorcjum: Zakład Elektryczny „EL-RAD” Radosław Wiśniewski, ul. Bolesława Śmiałego 17, 60-682 Poznań oraz Zakład Elektryczny „EL-MAX” Al. Niepodległości 647/1, 81-855 Sopot.
z ceną 1.096.414,00 złotych, oferta odrzucona.
W postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę i odrzucono 1 ofertę.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 09.04.2010 r.

„Opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gór”

Otwarcie ofert: 22.03.2010 r.
Wartość szacunkowa zamówienia: 98.360,65 zł netto + 50% zamówień uzupełniających. Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 120.000,00 zł brutto,
Złożono 5 ofert: cena najniższa: 112240,00 zł cena najwyższa: 341600,00 zł

Jako najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę nr 2 z ceną 112.240,00 złotych złożonej przez Wrocławskie Biura Urbanistyki, ul. Św. Mikołaja 16/17, 50-128 Wrocław. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert złożonych w postępowaniu. Uzyskała ona najwyższą ocenę równą 100 pkt,
- wykluczono wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, tj. BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B/10, 04-390 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), gdyż nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia we wskazanym terminie wykazu usług wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie w zakresie budzącym wątpliwości, czego Wykonawca nie uczynił. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp: „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
W postępowaniu złożono 5 ofert:
- oferta nr 1, złożona przez Autorską Pracownię Architektoniczna Paweł Szumigała , ul. Trybunalska 40, 60-325 Poznań z ceną 164.700,00 złotych, ocena 68,15 pkt.,
- oferta nr 2, jw.,
- oferta nr 3, złożona przez Regioplan sp. z o.o., ul. Wolbromska 7, 53-148 Wrocław z ceną 246.440,00 złotych, ocena 45,54 pkt.,
- oferta nr 4, jw.
- oferta nr 5, złożona przez Biuro Projektowania, Planowania Przestrzennego i Obsługi Inwestycji Błażej Mulczyński, ul. Kąkolewska 15 L, 64-100 Leszno z ceną 173.240,00 złotych, ocena 64,79 pkt.
Umowa ze wskazanym Wykonawcą została podpisana 15.04.2010 r.

Roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont nawierzchni drogi w m. Ślubów”

Otwarcie ofert: 07.04.2010 r.
Wartość szacunkowa zamówienia: 765.751,65 zł netto,
Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 934217,01 zł brutto,
W postępowaniu złożono 4 oferty: cena najniższa: 494 708,90 złotych; cena najwyższa: 699.340,72 złotych.
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę nr 2 z ceną 494.708,90 złotych, złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko.
Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w postępowaniu. Uzyskała ona ocenę 100 pkt. W postępowaniu złożono 4 oferty:
- oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń sp. z o.o. Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń z ceną 566.303,57 złotych, ocena 87,35 pkt.,
- oferta nr 2, jw.,
- oferta nr 3, złożona przez Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno z ceną 699.340,72 złotych, ocena oferty 70,74 pkt.
- oferta nr 4, złożona przez Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas-K. Głuszko sp. j., 56-200 Góra, ul. Wrocławska 111 oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Bema 33 i Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, 56-200 Góra, ul. Witosa 8 z ceną 519.387,06 złotych, ocena oferty 95,25 pkt.
W postępowaniu nie wyklucza się Wykonawców i nie odrzuca się ofert Datę podpisania przedmiotowej umowy ze wskazanym Wykonawcą wyznaczono na 22.04.2010 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania ,, Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury w m. Góra".
W trakcie badania ofert.
Otwarcie ofert: 07.04.2010 r.
Wartość zamówienia: 704.096,84 zł netto,
Kwota przeznaczona do sfinansowanie: 859.000,00 zł brutto,
Złożono 4 oferty: cena najniższa 576.416,33 zł., cena najwyższa: 793.134,68 zł.
Złożono 4 oferty:
1. Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz, 56-200 Góra ul. Kosynierów 4, cena: 675.944,00 zł.,
2. Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” sp. z o.o. ul. Okrężna 10 64-100 Leszno cena: 678.841,07 zł.,
3. Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard Wielebski, ul. Dąbrowskiego 3b 64-100 Leszno cena: 793.134,68 złotych
4. Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Tarońt

W dniu 22.04.2010 ogłoszono zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Modernizacja chodników w rejonie murów obronnych, wchodzącego w zakres projektu p.n. „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I” oraz Modernizacja chodników w rejonie murów obronnych, wchodzącego w zakres projektu p.n. „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.05 2010 r.

Umorzenie podatkowe

W okresie od 25 lutego do 22 kwietnia burmistrz Góry umorzyła podatki na łączna kwotę 9081,07 zł. Głównym beneficjentem był górowski szpital, któremu umorzono 7197 zł.
W tym samym czasie burmistrz rozłożyła na raty należności podatkowe 2 osobom na kwotę 662,20 zł.

Sprzedaż nieruchomości

W okresie sprawozdawczym gmina sprzedała:
- 11 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 57.922,09 zł netto (nie podlega opodatkowaniu VAT).
- 1 lokal użytkowy sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców za kwotę 74.990 zł netto (nie podlega opodatkowaniu VAT).
- 1 nieruchomość położona w Czerninie sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczysteg , oznaczona jako nr 164/31 o powierzchni 0,0565 ha, za kwotę 6.700 zł netto (nie podlega opodatkowaniu VAT).
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w Górze przy ul. Witos , oznaczona jako nr 2325/1 o powierzchni 2,1817 ha, sprzedana w trybie przetargu ( Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”)za kwotę 785.412,00 zł netto, 958.202,64 zł brutto.
- 2 nieruchomości niezabudowane położone w Górze osiedle Starogórska-Leśna, oznaczone jako działki nr 2172/35 i nr 2172/38 o łącznej powierzchni 0,2414 ha, sprzedano za 130.530,00 zł netto 159.246,60 zł brutto.
Powierzchnia ogółem sprzedanych nieruchomości z wyłączeniem lokali komunalnych - 2,4796 ha. Kwota ogółem z tytułu sprzedaży - 1.055.554,00 zł netto

Ważne sprawy

Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowi” na działce o numerze ewidencyjnym 106/19, obręb Góra, ul. Wincentego Witosa 7 w Górze.
2. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Parku Wiatrowego Wielkopolska 2 – Góra” składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych, wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr 157/6, obręb Rogów Górowski.
3. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika żelbetonowego o pojemności 1000 m3 i przebudowie zbiornika żelbetowego o pojemności 500 m3” na działce o nr ew. 1915, obręb Góra. 4. dla przedsięwzięcia pn.: „Obejścia m. Osetno w ramach zadania. – Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra”, obręb Osetno.
5. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarsko – magazynowego, baterii silosów zbożowych oraz silosu paszowego” na działkach nr ew. 106/3, 106/2 w obrębie Borszyn Wielki, gm. Góra.

W ramach prac interwencyjnych uporządkowano:

- pas drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Górze wraz z przylegającym rowem;
- teren przy „Biedronce”, przejście od byłego sklepu „Plus” do starej „Biedronki” i rów wraz z czyszczeniem przepustów;
- teren przy ul. Mickiewicza (staw wraz z usunięciem śmieci ze stawu) i cały pas ul. Sportowej.
- teren przy ul. Poznańskiej (za garażami).

Straż Miejska

W okresie od 1.03 do 22.04. 2010 r. Straż Miejska wystawiła 6 mandatów z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwa osób i mienia na łączna kwotę 1000 zł. 28 razy odstąpiła od nałożenia mandatu zadawalając się pouczeniem delikwenta.
Na przekroczeniu prędkości dało się złapać 860 kierowców, którzy łącznie zapłacili mandaty na kwotę 181.550 zł.
Dodatkowo Strażnicy wykonali :
- 28 konwoi na potrzeby UMiG w Górze,
- podjęto 12 interwencji publicznych.

Parkometry

Ogólna kwota uzyskana z parkomatów do dnia 15.04.10 wynosi 32.405,00 zł

Fotoradar

Na dzień 22.04.2010r prowadzonych spraw jest :
- 3019 z roku 2009,
- 1603 z roku 2010,
Z informacji od wydziału finansów do dnia 09.04.2010 dochody z tytułu zapłaconych mandatów karnych wynoszą 166.455,00 zł

Egzekucja przełożona

W programie dzisiejszej sesji Rady Powiatu znajdował się punkt o odwołaniu Zarządu Powiatu. W trakcie głosowania porządku obrad radny Tadeusz Podwiński złożył wniosek o wycofaniu tego punktu z porządku obrad. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Edward Szendryk poddał wniosek pod głosowanie. W tym przypadku – zgodnie z przepisami prawa – każdy z radnych, którzy podpisali wniosek (7 podpisów) musiał glosować oddzielnie i jawnie nad wnioskiem postawionym przez Tadeusza Podwińskiego. Za zdjęciem tego punktu z porządku obrad było 11 radnych w 2 się wstrzymało (Pona, Mrówka).

W ten sposób mogło się wydawać, iż wniosek odłożony zostanie ad acta.
Sesja dzisiejsza miała w programie również punkt o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. W głosowaniu wniosek o udzielenie absolutorium nie zyskał poparcie radnych. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 8 radnych (Marek Biernacki, Paweł Niedźwiedź, Jan Sowa, Tadeusz Podwiński, Marek Hołtra, Tadeusz Bieleń, Kazimierz Bogucki, Jan Kalinowski. Wstrzymał się od głosu Jan Bondzior. Za udzieleniem absolutorium byli: Beata Pona, Edward Szendryk, Teresa Sibilak, Stefan Mrówka. Okazało się, że za głosuje 2 członków Zarządu i 2 radnych.

W ten sposób – zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym – okazało się, że opozycja wycofała wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu tylko na krótki okres czasu. Wg prawa nieudzielenie absolutorium jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Głosowanie takie odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie. W tym czasie musi nadejść opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz zostać sporządzona opinia komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Takie są wymogi prawne.

wtorek, 27 kwietnia 2010

Strażnica budowana na gębę

Już od pewnego czasu krążyły wieści, że coś jest nie tak ze sztandarową inwestycją realizowaną przez powiat górowski – strażnicą. Mówiąc prościej, krążyły słuchy o niezapłaconych należnościach za wykonane prace.
Na dzisiejsze posiedzenie komisji budżetowej poproszony został wykonawca strażnicy Stefan Dudkowiak, który przybył w asyście swojego prawnika. Zaproszenie wykonawcy było inicjatywą przewodniczącego komisji – Pawła Niedźwiedzia. Na obrady zaproszono również: starościnę, p.o. dyrektora wydziału budownictwa w starostwie Andrzeja Samborskiego oraz skarbnika – Wiesława Pospiecha.
Z góry muszę Państwu oznajmić, że dyskusja była nieco zagmatwana i chaotyczna. Z tego chaosy wyłania się taki oto obraz.
Starostwo Powiatowe realizowało inwestycję na zlecenie wojewody. Wykonawca wygrał przetarg na kwotę ok. 8,5 mln zł. Od pierwszych chwil realizacji inwestycji powstawały problemy. Wg oświadczenie wykonawcy dokumentacja na budowę strażnicy była „gniotem”. Nie uwzględniono w niej np. konieczności nawiezienia ziemi pod budowę. Można było nie nawozić tej ziemi, ale wówczas z drogi do garaży zjeżdżałoby się po równi pochyłej. Skopana była sprawa grubości betonowego podłoża pod kafelki. Planowano dwa centymetry a normy mówią o 6 cm. Zaprojektowano tynk jak dla pomieszczeń gospodarczych. Było wiele innych spraw, które zmieniano w trakcie realizacji inwestycji, Wszystkie te zmiany były akceptowane przez pracowników starostwa. Na moje pytanie do wykonawcy o nazwiska tych osób usłyszałem: wicestarosta, dyrektor wydziału budownictwa i inspektorzy nadzoru budowlanego. Jak oświadczył Stefa Dudkowiak, mówiono mu: „róbcie a pieniądze się znajdą”. Robiono więc.
Zakres zmian był duży, o czym świadczy liczba protokołów konieczności, których sporządzono 10. Spisywano też aneksy do umowy i to często już dopiero po wykonaniu prac dodatkowych. I tak to szło. Ale przyszedł dzień, kiedy trzeba było zapłacić. W kasie na tę inwestycje pieniędzy nie było i zaczęły się schody.
Starostwo uznało, że nie może zapłacić, bo nie jest przekonane, iż te prace należało wykonywać. Wykonawca przesłał fakturę na kwotę 1.013.477 zł i otrzymał pismo, iż nasze zacne starostwo neguje konieczność wykonania tych prac.
A strażnicę już odebrano i to bez żadnych zastrzeżeń. Nastąpiło to 18 lutego. 1 marca wykonawca przesyła fakturę na w/w kwotę. Pieniądze jednak na konto nie wpływają. Otrzymuje pismo negujące jego roszczenia.
Wg oświadczenia p.o. dyrektora wydziału budownictwa w starostwie kłopoty z pieniędzmi pojawiły się już we wrześniu ubiegłego roku. Pomimo tego kontynuowano prace zlecając wykonawcy dalsze prace. Ten budował, bo zapewniano go, że pieniądze się znajdą.
Na moje pytanie czy ktokolwiek powiedział mu, iż nie ma środków, wykonawca odpowiedział, że nie, bo zapewniano go, iż pieniądze będą.
P.o. dyrektora wydziału budownictwa Andrzej Samborski odpowiadając na pytanie radnego Kazimierza Boguckiego - czy bez wykonanych robót dodatkowych budynek by powstał? - stwierdził, że nie.
Starościna stała na stanowisku, iż nie mamy podstaw do wypłacenie pieniędzy, bo wykonawca nie zmieścił się w umowie o wykonaniu inwestycji za 8,5 mln. Ponosząc głos obwieszczała, iż wykonawca wiedział, że może nie dostać pieniędzy powyżej tej kwoty. Robiło się więc wesoło. Kiedy pytałem, na jakiej podstawie pracownicy starostwa zlecali prace pomimo tego, iż wiedzieli, że jest to ponad kontrakt z wykonawcą, nie umiała tego wyjaśnić. Przy dochodzeniu do personaliów osób odpowiedzialnych za to nawoływała, by: „nie szukać winnych”.
Radni dowiedzieli się, że, aby wyjaśnić sprawę, starostwo zwróciło się do biegłych sądowych, by ci sprawdzili, czy rzeczywiście pieniądze te wykonawcy się należą. A od 15 marca odsetki za niezapłacona fakturę wyniosły 15 tys. zł.
Jak poinformował zebranych Paweł Zjeżdżałka, prawnik wykonawcy, złożono dzisiaj w sekretariacie starostwa pismo wzywające do zapłaty należności w ciągu 7 dni i wezwano do ugody, co jest wymagane w takim przypadku prawem.
Biegli – wg starościny – mają w ciągu miesiąca wykonać ekspertyzę za 6 tys. zł brutto. Taka ekspertyza ma stanowić podstawę do uznania lub odrzucenia roszczeń wykonawcy.
I to tyle o sztandarowej inwestycji, która miała przynieść nam chlubę a jak wszystko wskazuje stanie się powodem do wstydu.
Dopowiem jeszcze Państwu, że starościna nawet nie bardzo wiedziała gdzie znajduje się faktura na ponad milion złotych, ale stanowczo stwierdziła, że nie jest ona kompletna. Temu stwierdzeniu dał odpór wykonawca i jego prawnik. Zaprawdę powiadam Państwu, będzie wesoło!

Obwodnica - wstępne decyzje

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz Irena Krzyszkiewicz wyjaśniła intrygujący wszystkich mieszkańców Góry problem obwodnicy. Temat ten był przez burmistrza wywoływany kilkakrotnie. Uczestniczący w sesji dowiedzieli się, iż w okresie marzec - kwiecień toczyły się we Wrocławiu intensywne rozmowy z przedstawicielami instytucji, które w tej sprawie mają głos decydujący.

8 kwietnia burmistrz Irena Krzyszkiewicz spotkała się we Wrocławiu z dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Biura Urabanistycznego - Jerzym Korzennym oraz jego zastępcą Maciejem Zathey.

15 kwietnia burmistrz Irena Krzyszkiewicz spotkała się z Romanem Głowaczewskim, który jest dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Spotkania te poświęcone były sprawie budowy obwodnicy dla miasta Góry. W wyniku rozmów z dyrekcją Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego uzyskano potwierdzenie faktu, iż budowa mostu w Ciechanowie wymusza decyzję o budowie obwodnicy dla miasta Góra. Uzyskanie takiego sformułowania było niezbędne, by rozmowy dotyczące budowy obwodnicy mogły się odbyć w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W rozmowie z dyrekcją DSDiK burmistrz Irena Krzyszkiewicz uzyskała zapewnienie, iż dyrekcja tej instytucji wystąpi do Zarządu Województwa o umieszczenie obwodnicy dla miasta Góra w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2011 - 2015. To jest warunek niezbędny, bo kosztów obwodnicy w wysokości ok. 49 mln zł nasza gmina nie jest w stanie pokryć ze środków własnych.

Jak poinformowała na sesji burmistrz Irena Krzyszkiewicz opracowana analiza rozwiązań komunikacyjnych dla naszej gminy musi zostać skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która zadecyduje czy jej planowany przebieg nie wyrządzi szkód środowisku przyrodniczemu. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz zaznaczyła, iż może zaistnieć też taka sytuacja, iż przedstawione warianty nie zyskają uznania RDOŚ.

Wstępnie określono okres, w czasie którego możemy doczekać się obwodnicy. Wg burmistrz Ireny Krzyszkiewicz nie nastąpi to wcześniej niż w roku 2014. Czas uzyskania niezbędnych pozwoleń i sporządzenia dokumentacji zajmie ok. 2 lat, a wykonanie inwestcji ok. roku. Zakładać należy, iż na całego prace nad obwodnicą rozpoczną się w roku 2011.

W trakcie swojego wystąpienia burmistrz Irena Krzyszkiewicz czterokrotnie dziękowała przewodniczącemu Unii Górowan - Zbigniewowi Józefiakowi, za zaangażowanie w prace nad koncepcjami przebiegu obwodnicy.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz powiedziała: "Jeżeli obwodnica nie znajdzie się w Wojewódzkim Planie Inwestycyjnym bardzo liczę na przewodniczącego Unii Górowian, któremu dziękuję za zaanagażowanie w tej sprawie. Podpisy, które zebrał pan Józefiak będą naszym bardzo silnym argumentem za budową obwodnicy. Na początku maja odbędzie się spotkanie z decydentami we Wrocławiu. Liczę na to, że pan Zbigniew Józefiak pojedzie ze mną i będzie w nim uczestniczył. Mam zapewnienie wicemarszałka Grzegorza Romana, że uczyni on wszystko, by obwodnica znalazła się w WPI (Grzegorz Roman jest odpowiedzialny za drogi w Zarządzie Województwa). Pan Zbigniew Józefiak jest twórcą jednego z z wariantów (wariant niebieski). Liczę na dalszą jego współpracę przy tej sprawie. Naszym wspólnym celem jest to, by obwodnica powstała. Uzgodniliśmy jak wspólnie działać, by do tego doprowadzić. Nigdy nie powiedzieliśmy Zarządowi Województwa, że mamy przygotowane własne rozwiązanie. Tzw. "mała obwodnica" stanowiła dla nas wariant awaryjny na wypadek, gdyby w Urzędzie Marszałkowskim powiedziano nam "nie" dla budowy obwodnicy. Nie mogliśmy dopuścić do tego, by tak ogromny ruch przebiegał przez miasto. My możemy partycypować w kosztach wykonania dokumentacji, i dlatego pozostawilismy na ten cel wbudżecie 350 tys. zł."

Burmistrz Irenie Krzyszkiewicz odpowiedział szef Unii Górowian: "Tak się składa, że oprócz tego, iż zajmuję się działalnością społeczną jestem też z zawodu geodetą. Sprawy związane z tymi zagadnieniami nie są dla mnie obce. Proszę przyjąć moje słowa uznania pani burmistrz za doprowadzenie do sporządzenia analizy komunikacyjnej dla Góry oraz za rozmowy, które przeprowadziła pani w instytucjach, od których zależy zaistnienie tej porzebnej i niezbędnej nam inwestycji. Mamy jednak jeszcze dużo pracy przed sobą. Unia Górowian podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia mieszkańcom Góry i Starej Góry o co chodzi w tym problemie. Ankieta, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców umożliwiła im wypowiedzenie się na ten temat. W ciągu kilku dni ankietę podpisało ponad 1000 osób. Jak więc widać zainteresownie było i jest duże. Jeżeli trzeba będzie wpłynąć na opinie władz wojewódzkich, to myślę, iż w tej sprawie wypowie się większa ilość mieszkańców. Trzeba jednak powiedzieć, że 100% osób wypowiadających się w ankiecie było przeciw "wariantowi czerownemu" (tzw. "mała obwodnica"). Osoby biorące udział w ankiecie wypowiedziały się za "wariantem niebieskim". Słyszę głosy, że ankieta była skierowana przeciwko komuś lub czemuś. To nieprawda. Ankieta miała dać szansę wypowiedzenia się ludziom. Mapki to tylko obrazki, tylko że są to obrazki, pod którymi żyją ludzie. Cieszę się, że zarezerwowano 350 tys. zł na sporządzenie dokumentacji. Nie czekajmy aż nam Wrocław coś da czy przyśle. Trzeba pomóc i Wrocławiowi, i sobie. Proszę jednak i apeluję o powrót do tematu obwodnicy na specjalnej, roboczej sesji, która posłuży nie robieniu sensacji, ale pozwoli na zapoznanie społecznosci lokalnej z problemem. Chodzi o to, by wspólnie wypracować taki model rozwiązania, z którego wszyscy będziemy zadowoleni."
Poniżej mapa z rozwiązaniami komunikacyjnymi dla miasta Góry. Wariant "niebieski" opracowany przez Zbigniewa Józefiaka jest bardzo podobny do rowiązania proponowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. To własnie obwodnica północ - południe jest brana pod uwagę do realizacji. Na obwodnicę wschód - zachód na razie nie mamy co liczyć. Mapka autorstwa szefa Unii Górowian.
Fragment ankiety przeprowadzanej przez Unię GórowianStanowisko Stowarzyszenia Unia Górowian
w sprawie wyboru wariantów przebiegu dróg wojewódzkich 323 i 324
wyrażone uchwałą zebrania ogólnego członków w dniu 26 marca 2010 r.

Opracowanie pn. Urbanistyczna analiza funkcjonalno – przestrzenna z rozwiązaniami wariantowymi dla układu komunikacyjnego miasta i gminy Góra, w znacznym stopniu uwzględnia propozycje Stowarzyszenia Unia Górowian, zgłoszone pismem z dnia 13.07.2009 r. w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w dniach 05.06. – 29.06.2009 r. projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania dla miasta Góra, opracowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr XXIV/156/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, wyznaczającego obwodnicę dla drogi wojewódzkiej nr 323.

Po zapoznaniu się z analizą SWOT, czyli mocnych i słabych stron zaproponowanych wariantów obejść Góry oraz po zgłoszeniu uwag, Stowarzyszenie Unia Górowian uznaje za optymalne i najkorzystniejsze dla miasta i gmina Góra, rozwiązania oznaczone na planie i w analizie SWOT w następujący sposób:

dla drogi wojewódzkiej 323 wariant niebieski – „W1”,
dla drogi wojewódzkiej 324 wariant brązowy - „północny”.

Uzasadnienie:

Gmina Góra kierując się interesem wspólnoty samorządowej powinna wypracować i wyrazić stanowisko, które będzie brane pod uwagę przy kształtowaniu układu komunikacyjnego województwa w ramach aktualnie trwających prac nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, w związku z tym należy zabiegać o taki przebieg nowych dróg, jak wnioskowany aby minimalizując koszty, nie ograniczać rozwoju przestrzennego i gospodarczego środowiska w którym żyjemy, a w szczególności:
- możliwie najlepsze zabezpieczenie strefy ochronnej ujęć wody,
- utrzymanie i dalszy rozwój aktywnej strefy zabudowy mieszkaniowej w kierunku
Starej Góry, z którą miasto Góra już ma wspólną infrastrukturę komunalną,
- niedopuszczenie do ingerencji tranzytu drogowego w pobliże domostw Starej Góry oraz
zabudowy wielorodzinnej Osiedla Kazimierza Wielkiego,
- utrzymanie dotychczasowego bezpiecznego dostępu do tzw. „zielonej strefy” t.j. kompleksu
leśnego z urządzonymi w celach poznawczych i rekreacyjno-wypoczynkowych, ścieżkami
dydaktycznymi i rowerowymi, w kierunku zalewu Dziczek na rzece Barycz,
- skierowanie drogi wojewódzkiej 324 w pobliże tzw. strefy gospodarczej Góry
w rejonie ul. Witosa, w tym wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Wariant niebieski - W1 może być realizowany etapami, w miarę dostępnych środków finansowych:
- I etap o długości 3 km, zaczynając od drogi przed wsią Jastrzębia, w stronę mostu
w Ciechanowie z ominięciem Starej Góry po stronie zachodniej, następnie przed
Rogowem Górowskim do drogi w kierunku Osetna,
- II etap, zaczynając od drogi przed wsią Jastrzębia w stronę Leszna, na gruntach
należących do Skarbu Państwa, z ominięciem Sławęcic i Glinki po stronie zachodniej.

Poniesione koszty na opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej mogą przynieść pożądany skutek, pod warunkiem skoordynowania zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i w miejscowym planie z. p. miasta i gminy Góra.
Proponowany zarys harmonogramu realizacji zadań związanych z budową infrastruktury drogowej, przewidywanych do 2015 r. może mieć wpływ na ukierunkowanie przepływu strumieni pieniężnych m. in. z nadwyżkowej kwoty ok. 32 mln zł pozostającej w dyspozycji inwestora po rozstrzygnięciu przetargu na budowę mostu w Ciechanowie, w tym przeznaczenie na I-szy etap obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323.
Zarząd stowarzyszenia
Unia Górowian


poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Informacje z gminnych komisji

Przed sesją Rady Miejskiej odbyły się w ubiegły piątek posiedzenia komisji, na których omawiano projekty uchwał, które będą głosowane na sesji RM 27 kwietnia.

Podczas posiedzenia komisji zajmującej się problematyka komunalną omawiano m.in. projekt uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Góra.

Projekt uchwały przewiduje, iż w dalszym ciągu będzie przyznawana bonifikata przy zakupie nieruchomości o ile spełnione zostaną pewne warunki. W przypadku lokalu mieszkalnego jeżeli nabywca dokona jednorazowej zapłaty wielkość bonifikaty wynosiła będzie 90%. W przypadku gdyby nabywca dokonał zapłaty ciągu 5 lat od nabycia lokalu (raty) bonifikata będzie wynosiła 45%.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, której przeznaczeniem będzie budowa budynku mieszkalnego i związana z tym realizacja infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych zniżka będzie wynosiła 50%.

W projekcie uchwały przewidziano również zniżki dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego przysługiwała będzie bonifikata w wysokości 70%.

Bonifikata przysługiwała będzie również kościołom i związkom wyznaniowym, które mają uregulowany status prawny w Polsce. Wysokość bonifikaty – 70%.

Z zapisu tego skorzystają wkrótce świadkowie Jehowy. W czasie obrad komisji omawiano zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, którego celem ma być umożliwienie wyznawcom tego kultu zbudowanie budynku przeznaczonego na cele kultu. Komisja przyjęła wniosek o zmianę i w ten sposób wyznawcy tego kultu będą budowali swój przybytek przy ulicy Dworcowej (mniej więcej naprzeciwko parku przed dawnym dworcem PKP, od strony tartaku). Wielkość działki ok. 15 arów. Wyznawcy tego kultu starali się od 5 lat o miejsce na budowę swojego przybytku. Przedstawiono im kilka miejsc, wybrali ulice Dworcową. Gmina nie ma prawa im odmówić nabycia takiej działki i obecnie sprawa jest finalizowana.

Inną zmianą w projekcie uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Góra jest zmian wysokości stawki opłaty adiacenckiej, która nalicza się w przypadku, gdy wartość nieruchomości wzrosła na skutek doprowadzenie do niej infrastruktury technicznej.

Paragraf 9, punkt 1 uchwały mówi, iż: „ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaka ma po ich wybudowaniu.

W punkcie 2 czytamy: „ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w razie wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% różnicy między wartością nieruchomości jaką miała przed dokonaniem podziału, a wartością, jaka nieruchomość ma w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa”.

Jak poinformował wiceburmistrz Piotr Wołowicz opłata adiacencka w punkcie 2 została zmniejszona z 50% do 30% a w punkcie 1 utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Podczas posiedzeń komisji burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała, że upragnione wyposażenia dla skate – parku, którego nawierzchnia została zbudowana w roku ubiegłym, zostaną zainstalowane do 31 maja 2010 roku.

Burmistrz poinformowała też, że rozpoczęły się prace remontowe na gminnych drogach. Dlaczego z takim opóźnieniem? Wynikło ono z tego, iż do pierwszego przetargu ogłoszonego przez gminę nikt się nie zgłosił. Ogłoszono drugi przetarg, który wygrała firma z Rawicza. Była ona jedynym podmiotem, który wziął udział w przetargu. Na naprawę dróg w całej gminie w przeznaczono 370 tys. zł. Rawicka firma wygrała przetarg za kwotę 368.306,41 zł. Widać już pierwsze efekty ich pracy w postaci wycinanych miejsc, w których znajdują się dziury.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz mówiła również o remoncie targowiska miejskiego. Będzie on przeprowadzony w dwóch etapach. W tym roku będzie przeprowadzony remont targowiska. Wymienione zostaną: nawierzchnia, odwodnienie placu, oświetlenie. W porozumieniu z kupcami pracującymi na targowisku wyznaczono termin remontu na czerwiec –lipiec. Przez te dwa miesiące targowisko będzie funkcjonowało koło „Biedronki”. Plac dla handlujących i klientów przygotować ma „Tekom”.

Jednocześnie burmistrz poinformowała, że są problemy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który nie zgadza się na pozostawienie na odnowionym targowisku drewnianych stoisk. Koszt postawienia odpowiadających oczekiwaniom konserwatora pawilonów handlowych sięga kwoty ok. 2 mln zł. Takich pieniędzy nasza gmina w chwili obecnej nie posiada. Jak powiedział burmistrz Irena Krzyszkiewicz: „będziemy z drugim etapem musieli poczekać na lepsze czasy”. Nie oznacza to jednak, iż wygląd targowiska się nie zmieni. Obecne budki zostaną przemalowane na jeden kolor i staną one pod murem od północnej strony. Podniesie to estetykę tego miejsca.

Jeżeli już jesteśmy przy konserwatorze, to trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Przed obradami komisji finansów radni otrzymali w trybie pilnym projekt uchwały o zasadach dofinansowania remontów zabytków położonych na terenie gminy Góra. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz wyjaśniła, iż projekt uchwały ma charakter incydentalny. Geneza uchwały była prosta. Proboszcz Jarosław Grabarek z Chróściny pozyskał 70 tys. zł na remont cieknącego dachu w kościele. W budżecie gminy na ochronę zabytków jest zapisanych 40 tys. zł. Proboszcz zwrócił się więc z wnioskiem o przyznanie tej kwoty, gdyż całkowity koszt remontu dachu wyceniony jest na ok. 240 tys. zł. Nasza gmina nie dopracowała się jeszcze regulaminu przyznawania tego typu dofinansowania. Sprawa jest pilna więc burmistrz postanowiła przedstawić radnym projekt uchwały w tej sprawie, by pomóc wyremontować ten zabytek. W miesiącu czerwcu radni przystąpią do pracy nad nowym regulaminem i uchwałą, która ureguluje kwestie dofinansowania remontów zabytków w sposób kompleksowy. Wyjaśnienia te zostały przyjęte przez radnych ze zrozumieniem. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz powiedziała również, że w zasadzie mogła korzystając ze swoich uprawnień udzielić tego dofinansowania. Doszła jednak do wniosku, iż bardziej przejrzyście będzie jeżeli to radni podejmą decyzję w tej sprawie. I radni podjęli – pozytywną.

Radny Wacław Grzebieluch powiedział, iż jest on jak najbardziej za dofinansowywaniem tego typu przedsięwzięć, ale jest przeciwnikiem sprzedaży zabytków w ręce prywatne. „To jest nasze wspólne dobro i nie powinno się go sprzedawać w ręce prywatne” – powiedział radny Wacław Grzebieluch. Przypomniał następnie smutny los więzienia: „sprzedano zabytek i popadł on w kompletną ruinę. Nastąpiła jego dewastacja. Nie może być tak, że będziemy dofinansowywali zabytki, które zrujnowali ich prywatni właściciele. To by była niezasłużona premia. Jeżeli w projekcie uchwały zakłada się 100% poniesionych na remont nakładów, to jaki jest cel sprzedaży zabytków? To jest stwarzanie furteczki, by najpierw coś zdewastować a później wyciągać do nas ręce po pieniądze. Musimy stworzyć zasady, by nie dochodziło do dewastacji zabytków.”

Radnemu Wacławowi Grzebieluchowi odpowiedziała burmistrz Irena Krzyszkiewicz: „My nie sprzedaliśmy żadnego zabytku. Sprzedaż więzienia miała miejsce ok. 15 lat temu. Jest akt notarialny, z którym się zapoznałam. Zapisane są w nim pewne zabezpieczenia, które miały zapobiec ruinie tego obiektu. Zwróciłam się w tej sprawie do konserwatora, który sporządził z właścicielem kontrakt na dokonanie napraw. Z tego kontraktu wykonano 30% prac a nie wykonano 70%. Trzeba zmierzać do tego, by kontrakt został zrealizowany w 100%, bo to są ostatnie minuty. Jeżeli jednak nie dojdzie do wykonania zaleceń konserwatora, to poważnie zastanowimy się nad wszczęciem procedury wywłaszczeniowej”.

Podczas posiedzenia komisji finansów pojawił się temat likwidacji parku naprzeciwko poczty i utworzeniu tam parkingu. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała, że rosnące na środku skweru drzewo zasadzone przez zasłużonego dla Góry Jana Janowskiego nie zostanie wycięte, ale pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu, wkomponowane w parking. Przyznam się szczerze, że pomysł umiejscowienia tam parkingu mi nie leży, podobnie jak radnemu Grzebieluchowi, czemu daliśmy wyraz w dyskusji. Pocieszające jest to, że ta inwestycja nie jest przesądzona.

Do burmistrz Ireny Krzyszkiewicz skierowane zostało również pytanie o nowa inwestycję, jaka jest zapisany na rok 2011 punkt inwestycyjny: „Zagospodarowanie strefy wypoczynku –park ul. Sportowa – Mickiewicza”. Planuje się przeznaczenie na ten cel kwoty 450 tys. zł. Sprawa jest delikatna ze względu na charakter tego miejsca. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz stwierdziła, iż rozebrany zostanie budynek amfiteatru a na jego miejsce przeniesiony zostanie pamiątkowy kamień, który od 2001 roku przypomina górowianom, iż w tym miejscu znajdował się cmentarz niemiecki. Planuje się, iż miejsce to stanie się oazą ciszy i spokoju, by nie naruszać powagi tego miejsca. Sporządzona zostanie koncepcja, która ma uszanować to miejsce. W przypadku uporządkowania tego terenu możemy się spodziewać dofinansowania w wysokości 50% poniesionych nakładów.

W planie inwestycyjnym na rok 2010 zmniejszono kwotę pieniędzy przeznaczonych pierwotnie na wykup gruntów pod tzw. „małą obwodnicę”, która miała powstać, by nasze miasto nie odczuło zbyt mocno zwiększenia natężenia ruchu drogowego w związku z budową mostu w Ciechanowie. Zaplanowane na ten cel było 1,35 mln zł. Po zmianie pozostało 350 tys. zł. Dlaczego? „Małej obwodnicy” najprawdopodobniej nie będzie. Będzie coś znacznie większego i zgodnego z oczekiwaniami górowian. Ale o tym burmistrz Irena Krzyszkiewicz ma – jak chodzą słuchy – poinformować opinię publiczną podczas jutrzejszej Rady Miejskiej.
.

wtorek, 20 kwietnia 2010

Sieroca dola

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze swoim zasięgiem działania obejmuje wszystkie gminy położone na terenie powiatu górowskiego. Od roku 2007 kierownikiem jednostki jest Bożena Merta.

PCPR zajmuje się szeroko pojętą opieką nad rodzinami, które tego wymagają. W zakres działalności PCPR wchodzi m.in. opieka nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji, pomoc osobom niepełnosprawnym, udzielanie poradnictwa specjalistycznego osobom, które takowego potrzebują. Jednostka pozyskuje również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W sprawozdaniu z działalności PCPR za rok 2009 czytamy: „jednostka wykonywała działania, których nie można przedstawić liczbami ani w postaci tabelek. Działania te wymagały dużej ilości czasu, wiedzy, odporności psychicznej pracowników, umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, głębokiej życzliwości, poszanowania godności człowieka i odpowiedniej postawy etycznej. Należą do nich sprawy rodzinne dotyczące dzieci pozbawionych opieki, w tym z pogranicza patologii”.

Z głębokim żalem należy stwierdzić, iż największym problemem są dzieci pozbawione są opieki swoich biologicznych rodziców. Przyczyny tego bardzo smutnego zjawiska są różne. Dzieci są porzucane przez swoich biologicznych rodziców, rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków wychowawczych (alkoholizm obojga rodziców). Również i u nas pojawiło się zjawisko „eurosierot” – rodzice wyjeżdżają za granicę i zostawiają dzieci dziadkom. Na terenie naszego powiatu przebywają też dzieci z terenu innych powiatów, które na skutek różnych przyczyn utraciły swój rodzinny dom.

W stosunku do roku 2008 liczba dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych uległa na szczęście zmniejszeniu. W ubiegłym roku powstało 7 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 7 dzieci a 4 dzieci umieszczono w pogotowiu rodzinnym. Rodziny takie tworzy się na mocy postanowienia sądu. Złe chwile dla tej czwórki dzieci na szczęście się skończyły. Dwoje z nich osiągnęło pełnoletniość a dwoje powróciło do swoich biologicznych rodziców, gdyż ich sytuacja rodzinna uległa normalizacji.

Jak mówi kierowniczka PCPR Bożena Merta: „PCPR stara się umieścić dziecko w środowisku rodzinnym odchodząc w ten sposób od opieki instytucjonalnej jaką jest dom dziecka. Najlepszym wyjściem dla dziecka jest adopcja. Są chętni, by adoptować dzieci, ale dzieci z powiatu górowskiego nie mają uregulowanej sytuacji prawnej. Proces adopcji jest bardzo długi i skomplikowany, ale PCPR nie jest stroną w takim postępowaniu i nie ma możliwości na wpłynięcie, by go przyśpieszyć. Mając jednak na uwadze nadrzędną zasadę, a jest nią przede wszystkim dobro dziecka, udaje się co roku umieścić dziecko w rodzinie pod tymczasową opieką a później odbywa się proces adopcji. Prowadzimy pracę w rodzinach dysfunkcyjnych w ten sposób, by konieczność odebrania takiej rodzinie dziecka była ostatecznością. Niestety! Nie zawsze nam się to udaje” – z żalem konstatuje kierowniczka Bożena Merta i dodaje: „Nie jest sztuką odebrać dziecko rodzicom biologicznym. Sztuką jest by dziecko wróciło do rodziny”.

Na każde z tych ciężko doświadczone przez los dzieci PCPR przyznaje świadczenie, które otrzymuje osoba podejmująca się trudu opieki i wychowania dziecka. Wysokość świadczenia nie jest stała. Uzależniona jest od wieku dziecka i jego stanu zdrowia. Kwota bazowa określona przepisami wynosi 1647 zł. Przepisy określają ile procent z kwoty bazowej można przyznać dziecku. Może to być 40%, 60%, 80%.


Jeżeli dziecko jest zdrowe i nie ukończyło 7 roku życia rodzina zastępcza otrzymuje na jego utrzymanie 60% kwoty bazowej. Na zdrowe dziecko powyżej lat 7 opiekun otrzymuje na potrzeby dziecka 40% z wysokości kwoty bazowej.


To jest pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Ktoś kto bierze dziecko na wychowanie nie może swojej decyzji rozpatrywać pod kątem ewentualnych korzyści materialnych jakie może z tego faktu wyciągać. Wychowywanie cudzego dziecka to ogromna odpowiedzialność. Do tego trzeba mieć serce i charakter. Te dzieci trzeba kochać bez względu na to jakie one są, bo one tego bardzo potrzebują” – z pasją mówi Bożena Merta.


W pogotowiu rodzinnym dziecko może przebywać do 12 miesięcy. Tak mówią przepisy. Ale życie nie zawsze chce się stosować do przepisów. Bożena Merta: „Jest i tak, że dziecko w pogotowiu rodzinnym przebywa dłużej. Co mamy robić w sytuacji, gdy status prawny dziecka jest nieuregulowany, ale są chętni do jego adopcji? Oddanie takiego dziecka do domu dziecka rozwiązywałoby problem. Nie o to jednak nam chodzi. Czekamy więc na decyzję sądu, bo dobro dziecka jest dla nas najważniejsze”.


Osoby, które przyjmują dziecko do pogotowia rodzinnego otrzymują pieniądze na utrzymanie podopiecznego. Są one w stałej gotowości do przyjęcia dziecka, które doświadczył zły los. I nigdy nie mogą odmówić. Na utrzymanie dziecka w pogotowiu rodzinnym przeznaczone jest 180% stawki bazowej.


Z rodzinami zawodowo zajmującymi się opieką nad dziećmi pozbawionymi biologicznych rodziców umowę o pracę zawiera starosta. Kto może założyć zawodową rodzinę zastępczą? „Osoba, która podejmuje się tego trudu musi być zdrowa psychicznie, nie mogła być nigdy pozbawiona praw rodzicielskich ani też mieć wpisu o ich ograniczeniu. Musi również być przeszkolona w ośrodku adopcyjnym. I co ważne: musi też posiadać dochód własny. Ten wymóg świadczy o tym, że ustawodawca chciał zapobiec zakładaniu zawodowych rodzin zastępczych jako sposobu na zarabianie pieniędzy. Podjęcia się roli zawodowej rodziny zastępczej może również podjąć się osoba, która jest samotna” – odpowiada Bożena Merta.

W rodzinie zastępczej dziecko może przebywać do 25 roku życia. Zależy to jednak od tego czy wychowanek nadal się uczy. Bożena Merta: „Rok przed ukończeniem przez podopiecznego 18 roku życia PCPR przygotowuje tzw. „program usamodzielnienia”. Dziecko samo decyduje czy chce uczyć się nadal i pozostać w rodzinie czy też ją opuścić. Jeżeli decyduje się na kontynuowanie nauki rodzina zastępcza nadal otrzymuje środki na jego utrzymanie. W chwili, gdy decyduje się na odejście od rodziny zastępczej ustawowo przysługuje mu lokal, w którym będzie mieszkał. PCPR rok wcześniej zawiadamia władze danej gminy o takiej sytuacji. Wiadomo, że są problemy z pozyskaniem takiego lokalu, bo gminy nimi nie dysponują. Gmina Góra również w tym roku stanie wobec takiego problemu, gdyż dwoje wychowanków się usamodzielni. Osobom takim przysługuje również pomoc ze strony starostwa. Wysokość tej pomocy jest zróżnicowana i wynosi od 100% do 400% stawki bazowej. Te nożyce wynikają z tego, iż może być tak, że dziecko ma rentę po rodzicach. Przepisy nakazują wypłatę pomocy temu staroście, na terenie którego usamodzielniający się wychowanek zamieszka a nie tam, gdzie jest zameldowany”.


Pytana o rodziny zastępcze i pogotowie rodzinne działające na ternie powiatu górowskiego szefowa PCPR nie kryje swoich słów uznania: „Mamy wspaniałych ludzi, którzy je prowadzą. Są oddani temu, co robią i dzieciom, które do nich trafiają. Oni robią to z potrzeby serca. To nie jest łatwe zajęcie. Wymaga ono odpowiednich predyspozycji i wielkiego samozaparcia. Proszę sobie wyobrazić, że mamy i taką sytuację, że pewni państwo prowadzą rodzinę zastępczą a ich syn pogotowie rodzinne. Proszę też wziąć pod uwagę to, że wszyscy ci, którzy przyjmują dzieci są pod naszym stałym nadzorem. Ile rodzin chciałoby być kontrolowane i nadzorowane o każdej porze? Dzieci przychodzą i odchodzą z tych rodzin, ale pozostaje więź pomiędzy przybranymi rodzicami a wychowankami. To najlepiej świadczy o tych ludziach, dla pracy których nie mam słów uznania”.


Dlaczego mamy tylko dwie zastępcze rodziny zawodowe? Bożena Merta: „Mamy 5 przeszkolonych rodzin. Tak się jednak stało, że nie podjęli oni trudu wychowania nie swoich dzieci. Dlaczego? Nie wiem. Może nie czuły się na siłach. Jedną z naszych potrzeb na 2010 rok jest utworzenie zawodowej rodziny zastępczej. Chodzi nam o to, by dzieci z terenu naszego powiatu nie musiały być oddawane do rodzin w sąsiednich powiatach. Za dziecko przebywające w rodzinie poza naszym powiatem płacimy ponad 3 tys. zł. W przypadku umieszczenia w naszej rodzinie jest to kwota mniejsza. To wzgląd ekonomiczny. Ważny jednak jest też czynnik psychologiczny. Porzucone dzieci mają tu kolegów, znajomych, ciotki, wujków. Czują się więc mniej samotne. Są poniekąd u siebie. Na pewno jest im nieco lżej niż wśród obcych, których nie znają. A przecież chodzi o to, by nie były jeszcze bardziej nieszczęśliwe niż są”.


W roku 2009 na utrzymanie przebywających w rodzinach zastępczych dzieci PCPR wydał 947.860,75 zł. Ale czy to ważne?

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Kończy się kroplówka

Jest sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Górze za rok 2009. Wynik finansowy SP ZOZ za rok 2009 zamknął się stratą w wysokości 594.404,44 zł. Za rok 2008 szpial w Górze odnotował zysk w wysokości 407.852,14 zł.

W roku 2009 przychody i zyski SP ZOZ wynosiły 15.199.509,43 zł. Suma kosztów i strat zamknęła się w kwocie 15.794.913,83 zł.

Za ubiegły rok z tytułu wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zleceń i nagród jubileuszowych wypłacono kwotę 6.074.163,55 zł. Wynagrodzenia z tytułu kontraktów wyniosły w ubiegłym roku – 2.649.807,63 zł.

W roku 2008 wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, zleceń i nagród jubileuszowych zamknęły się w kwocie 5.932.900,36 zł. Nastąpił więc ich wzrost w stosunku do roku 2009 o 141.263,16 zł, tj. 2,4%. Natomiast w tym samym okresie czasu wysokość kontraktów wzrosła z 2.117.166,17 zł do 2.649.807,63 zł.,(+532.640,92 zł) - tj. o 12,5%. Kontrakty w naszym szpitalu zawierane są z kadrą lekarską.

W ubiegłym roku odnotowano wzrost kosztów funkcjonowania szpitala. Wzrosły koszty zużycia materiałów i energii (ok. 300.000 zł), usług obcych (ok. 230.000 zł) oraz wspomniane powyżej płace, szczególnie w segmencie – kontrakty.

Sprawozdanie finansowe zawiera element „optymistyczny”. Jest nim wynik na działalności operacyjnej. W sprawozdaniu wykazany jest: „zysk na działalności operacyjnej” w wysokości 916.253,38 zł. I może to by i cieszyło, gdyby nie fakt, iż końcowy wynik finansowy jest ujemny. W roku 2009 przychody SP ZOZ wyniosły 14.952.750,57 zł a koszty działalności zamknęły się kwotą 15.548.155,01 zł. I stąd bierze się końcowa strata za rok 2009 w wysokości 595.404,44 zł.

W projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Górze czytamy: "Źródłem pokrycia straty będą dochody Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze osiążgane w latach następnych".

W celu osiągnięcia tego szczytnego celu można zaczynać modlić się o cud do jeszcze nieświętej Ewy Kopacz, bo bez tego najbardziej poboż życzenia szlag trafią.

Rządzą i dzielą - zawsze cieńko

30 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Obecni podczas posiedzenia byli: starościna - Beata Pona, wicestarosta Tadeusz Birecki, Teresa Sibilak, Stefan Mrówka, Jan Sowa. Podczas posiedzenia pojęto decyzje w następujących sprawach:

1. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze - Krzysztof Mielczarek - zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Górze. Nowe kierunki to:
-opiekun osoby starszej,
-technik przetwórstwa mleczarskiego,
-technik logistyk,
-florysta,
-technik usług pocztowych i finansowych,
-opiekun medyczny,
-technik agrobiznesu,
-technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Planowane kierunki kształcenia zawodowego wynikają z analizy rynku pracy. Jest to również wzbogacenie oferty edukacyjnej dla młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne. Głosowanie za wyrażeniem zgody na ustalenie nowych kierunków kształcenia:
Wszyscy członkowie Zarządu Powiatu byli za propozycją dyrektora CKiP.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Górze Teresa Frączkiewicz zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia tj. technik budownictwa. Dokonano rozpoznania zapotrzebowania na kształcenie w tym kierunku. Młodzież ze szkół gimnazjalnych wyraziła zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie. Wszyscy członkowie Zarządu byli za utworzeniem nowego kierunku nauczania w ZS.

3. Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze zwróciła się z prośbą o udzielenie dofinansowania do organizacji środowiskowego festynu ekologicznego: „Dopóki ziemia kręci się”. Festyn odbędzie się w dniu 25.04.2010 r. Planowany jest udział około 300 osób. Festyn jest organizowany wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Wrocławia i z Góry w ramach projektu: „Wrocław bliżej Góry, Góra bliżej Wrocławia”. Celem festynu jest propagowanie proekologicznych postaw mieszkańców naszego regionu, edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Wniosek został złożony na udzielenie dofinansowania w wysokości 2400 zł.W ramach tych środków uwzględniony został również koszt wynajmu autokaru do Wrocławia dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. Wniosek w tej sprawie złożyła również Dyrektor Ośrodka, bowiem w ramach tego programu dzieci z Ośrodka pojadą na wycieczkę do Wrocławia. Zarząd przyznał środki na pokrycie kosztów wynajmu autokaru dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu.
Do organizacji festynu zaproponowano wsparcie w wysokości 1500 zł i za tą propozycją przeprowadzono głosowanie. Za udzieleniem dofinansowania w wysokości 1500 zł były trzy osoby, jedna się wstrzymała a jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

4. Ponownie rozpatrywano wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Górze o dofinansowanie druku publikacji z okazji 65-tej rocznicy funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Górowskiej. Wniosek opiewa na kwotę 11.400 zł. Komendant Arkadiusz Szuper o udzielenie wsparcia zwrócił się również do gmin z terenu powiatu górowskiego. Zaproponowano udzielenie dofinansowania w wysokości 2500 zł. Przeprowadzono głosowanie w tej sprawie i przy 5 głosach „za” – dofinansowanie zostało przyznane ze środków przeznaczonych na promocję powiatu.

Zrobili to dla wszystkich

Każdy kto miał okazję przechodzić 15 i 16 kwietnia w pobliżu Zespołu Szkół mógł zaobserwować wzmożony ruch przed szkołą. Nadciągnęła długo oczekiwana wiosna i wraz z nią dyrekcja ZS postanowiła zmienić otoczenie placówki. Ładny budynek od dłuższego czasu domagał się odpowiedniej oprawy. Dotąd brakowało w jego otoczeniu kwiatów i krzewów, które podniosłyby ogólną estetykę tego miejsca.

To zmieniło się pod koniec ubiegłego tygodnia. Dyrektorka ZS Teresa Frączkiewicz zwróciła się z prośba do szefa „ArkadiiStanisława Żyjewskiego o fachowe sporządzenie planów rabatek i wykazu roślin, które miały na nich rosnąć. Szef "Arakdii" wprawę i doświadczenie ma, co widać na przykładzie parku przy naszej hali.

Stanisław Żyjewski spełnił prośbę dyrektorki ZS i w efekcie powstał plan nasadzenie zieleni. Z pieniędzy Rady Rodziców zakupiono: 500 sztuk berberysów w dwóch kolorach, 50 sztuk ogników szkarłatnych, 50 sztuk pigwowców, 50 sztuk irg, 20 cypryśników, 1 magnolię, 1 cis, 2 brzozy, 12 tui oraz wiele metrów sześciennych kory.

15 kwietnia już o godzinie 8,30 przystąpiono do akcji. Stanisław Żyjewski otrzymał do wykonania zadania ekipę 7 uczniów z I klasy Technikum Informatycznego w składzie: Tomasz Wojciechowski, Łukasz Waściński, Marcin Sieczko, Szymon Skoczylas, Jakub Szymczykowski, Jacek Zieleń, Michał Piniuta oraz 1 ucznia z klasy I Technikum Logistycznego Kamila Laskowskiego.

Pod wodzą Stanisława Żyjewskiego rozpoczęto pracę. Szybko okazało się, iż młodzież jest bardzo pojętna i chętna do pracy. Uczniowie ZS szybko „załapali” o co chodzi i prace posuwały się w szybkim tempie do przodu. Trzeba przyznać, że nie brakowało młodzieży zapału i każda wsadzony krzew zmieniał widok wejścia do szkoły. Ciekawe też były komentarze uczniów ZS, którzy z pozycji obserwatorów oceniali postępy w pracach. Ogólnie dominowało odczucie, że fajnie będzie to wyglądało.

Żywo postępem prac interesowała się dyrektorka ZS, która co jakiś czas pojawiała się wśród uczniów i nie kryła zadowolenia oraz słów uznania dla pacy swoich uczniów.
Młodzież pracowała nie zważając na przerwy i nie dopominając się o nie. Dyrekcja ZS stanęła na wysokości zadania i zafundowała pracującej młodzieży śniadanie.

Do grupy chłopców dołączyły uczennice ZS: Marta Kulczyńska, Karolina Pietroń, Paulina Maciejewska, Agnieszka Gronek, Paulina Całujek, Sandra Wiśniewska. Ich pojawienie się na froncie prac chłopcy przyjęli z entuzjazmem. Początkowo dziewczęta zajęły się likwidacją trawy wyrastającej spod kafelek, ale później pomagały również chłopcom przy sadzeniu krzewów i grabieniu kory. Wykazywały przy tym pewną płochość wobec chłopców, ale lody wkrótce zostały przełamane i pracę połączono z nieśmiałymi zalotami godowymi.
Z godziny na godzinę zmieniało się wejście do szkoły. Efekt końcowy jest imponujący. Wykończenie i doszlifowanie szczegółów nastąpiło dnia następnego. I w ten prosty sposób (móc to chcieć) przybył nam kolejny zieleniec a miasto stało się ładniejsze.

środa, 14 kwietnia 2010

Coś miłego dla każdego

Pod koniec ubiegłego tygodnia mocno zdewastowany i zaniedbany park przy Podwalu został ogrodzony. Na początku tego tygodnia rozpoczęły się tam prace związane z budową parku godnego tego miana. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe „Kamar” z Przybyszowa k. Leszna.

Budowa parku jest częścią programu rewitalizacji naszego miasta. Koszt – 596,195,80 zł (brutto). W zbudowanym nieomal od podstaw parku znajdzie się m.in. amfiteatr i fontanna.
Większość środków na tę inwestycję UMiG pozyskał z Regionalnego Programu Opresyjnego dla Dolnego Śląska – priorytet: miasta (75%).
Termin zakończenia inwestycji – 31 lipca 2010.


Plac budowy przy ulicy Targowej 3 tętni ruchem. Wyraźnie widać tam postępy prac przy budowie integracyjnej strefy aktywnej rekreacji dla dzieci. Ta inwestycja realizowana jest również w ramach rewitalizacji naszego miasta. Takie samo jest również źródło współfinansowania. Koszt całkowity budowy placu zabaw dla dzieci – 337.000 zł (brutto). Termin zakończenia inwestycji – 30.04.2010. Można więc się spodziewać, że już w majowy długi weekend najmłodsi będą mogli wypróbować instalowane tam urządzenia i cieszyć się urokiem tego miejsca.